Categorii de produse

Vă punem la dispoziție produse din cele mai bune brand-uri din lume.

De ce să ne alegi pe noi?

Prin diversitatea produselor acoperim orice solicitare a clienților pentru toată gama de echipamente de protectie.

Produse profesionale pentru protecția muncii cu o calitate ireproșabilă recunoscută.

Calitatea, diversitatea și profesionalismul echipei de vânzări vă garantează o eficiență ridicată a echipamentelor de lucru pe care le oferim.

Oferim consultanță și soluții pentru orice nevoie a clienților.

DECLARATIE DE CONFORMARE

Respectarea legii și implementarea de standarde ridicate de integritate în activitatea comercială reprezintă principii fundamentale ale companiei T&T Invest SRL.

Reflectând aceste principii fundamentale, precum și pentru a-și menține buna derulare a activității și angajamentele față de clienții săi, T&T Invest SRL și-a asumat obiectivul de a asigura respectarea cu strictețe a regulilor de concurență, promovând o cultură de conformare.

În acest sens, față de rolul esențial pe care concurența îl joacă în activitatea sa, T&T Invest a adoptat și implementează un Program de conformare cu legislația în domeniul concurenței. Ca parte a acestui program, T&T Invest:

 • și-a asumat la nivel de management poziţia fermă în sensul respectării regulilor de concurență, prin adoptarea Programului de conformare la nivel de Adunare Generală a Asociaților, precum și prin transmiterea unui mesaj referitor la importanța regulilor de concurență către toți angajații;
 • a implementat un Manual de conformare adaptat la modelul de busniess al companiei, pentru a familiariza toți angajații cu cele mai importante reguli din domeniul concurenței, precum și cu tipurile de practici care pot genera îngrijorări concurențiale;
 • a desemnat o persoană responsabilă cu Programul de conformare, pentru a asigura durabilitatea, consistența și vizibilitatea acestui demers;
 • asigură informarea și instruirea eficientă a angajaților de la toate nivelurile companiei, organizând periodic traininguri adaptate la specificul activității fiecărui departament;
 • implementează un sistem de monitorizare și evaluare a conformării cu regulile de concurență, în scopul verificării cunoștințelor asimilate și a respectării regulilor în activitatea curentă.

Astfel, în desfășurarea activității sale, T&T Invest se angajează să respecte cu strictețe regulile de concurență, concentrându-se pe prevenirea, identificarea și înlăturarea tuturor practicilor care ar putea implica riscuri concurențiale.

În acest sens, T&T Invest se angajează să nu participe la niciun fel de înțelegeri cu obiect sau efect anticoncurențial fie cu concurenții, fie cu furnizorii sau distribuitorii săi și să nu restricționeze în niciun fel libertatea acestora din urmă de a-și stabili în mod independent propriile strategii comerciale.

Totodată, T&T Invest nu va participa la nicio formă de contact (direct sau indirect) care ar putea influența comportamentul pe piață al unui concurent prezent sau potențial ori care ar putea dezvălui unui asemenea concurent comportamentului pe care Societatea a decis sau intenționează să îl adopte pe o piață.

În același timp, T&T Invest se angajează să respecte reglementările de concurență în cazul în care este implicată într-un proces de vânzare/ achiziție a unei (părți dintr-o) societate sau a unui business, sau de înființare a unei societăți împreună cu un partener.

În mod similar, T&T Invest se așteaptă ca partenerii săi și întregul personal implicat în activitatea Societății să dea dovadă de integritate și să mențină standardele ridicate de conformare cu regulile de concurență în desfășurarea activității.

Turos Zsolt,  T&T Invest SRL, Administrator

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2021
Unitatea protejată autorizată
T&T Invest SRL

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unității protejate autorizate.

1 T&T Invest SRL , cu sediul în localitatea  Cluj-Napoca Pta Abator  nr FN, bl B, ap 31 județul Cluj, a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr 113 din data de 26.03.2021.

 1. Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:
Nr. crt.Domeniile autorizate în care au lucrat
pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III
Descrierea activității prestate
de către persoanele cu handicap/invalide gradul III
11412 – Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucruCroieste si asigură asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsuluI
 2

8292 – Activităţi de ambalare

 

Ambalarea individuala a produselor finite rezulatate din croire si asamblarea semifabrecatelor.

 

 3

1812 – Alte activităţi de tipărire n.c.a.

 

Sortarea si personalizare produsele finite

prin procedura de termotransfer.

 1. În anul 2021 personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:

 

Luna010203040506070809101112
Total angajați666777777777
Număr persoane cu handicap/invalide gradul III336444444444
Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%)505050575757575757575757
Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)404040484848484848484848
Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore)202020282828282828282828
Procent cumulat timp de lucru al persoanelor
cu handicap/invalide gradul III din timpul de lucru cumulat al tuturor angajaților
50505058,2458,2458,2458,2458,2458,2458,2458,2458,24
 1. Pentru situația din luna decembrie 2021 anexăm, în copie, certificate conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
 2. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 1 și valoarea totală a acestora, fără TVA 21524 ron+tva
 3. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 50 și valoarea totală a acestora, fără TVA 861290 Ron +TVA.
 4. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 1.824.680 Ron+TVA.

Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate  T&T Invest SRL  este publicat pe site-ul propriu, la adresa www.ttinvestsrl.ro

Data  27.01.2021
Semnătura . . . . . . . . . .

 

               Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in raport cu Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare RGPD, dorim sa va ducem la
cunostinta urmatoarele:

In scopul executarii contractului incheiat cu societatea in numele caruia actionati si/sau a interesului legitim care
consta in indeplinirea unei activitati comerciale (de afaceri) si/sau in temeiul indeplinirii unei obligatii legale
instituite de actele normative in vigoare, T&T INVEST SRL colecteaza si prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale
reprezentantilor/angajatilor mandatati in relatia comerciala (de afaceri) desfasurata intre societatea dvs. si T&T INVEST SRL:

– Numele, prenumele, adresa de email, numarul de telefon mobil.
In conformitate cu dispozitiile RGPD, personale ale caror datele personale sunt colectate si prelucrate de T&T INVEST SRL au
urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a obtine din partea T&T INVEST SRL o confirmare cu privire la prelucrarea sau
nu a datelor cu caracter personal. In cazul afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective si la urmatoarele
informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de
destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, perioada pentru care vor fi
stocate datele cu caracter personal.
Dreptul de rectificare
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a obtine de la T&T INVEST SRL, fara intarzieri nejustificate, corectarea datelor
cu caracter personal incorecte sau inexacte. Totodata, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter
personal care sunt incomplete.
Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”)
In baza unei cereri prealabile, daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop, temei sau interes legitim, ori o obligatie
legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre T&T INVEST SRL, aveti dreptul de a obtine stergerea datelor
cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate.
Dreptul la portabilitate
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite datele cu caracter
personal unui alt operator.
Dreptul de opozitie
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a va opune prelucrarii de catre T&T INVEST SRL, a datelor cu caracter personal
in anumite circumstante, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop, temei sau interes legitim, ori o
obligatie legala pentru prelucrarea acestor date.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a obtine din partea T&T INVEST SRL restrictionarea prelucrarii in cazul in care
contestati exactitatea datelor; considerati ca prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor intrucat ati
optat pentru restrictionarea prelucrarii datelor; considerati ca T&T INVEST SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter
personal in scopul prelucrarii, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop, temei sau interes legitim, ori o
obligatie legala pentru prelucrarea acestor date; v-ati opus prelucrarii datelor pe perioada in care au loc verificari cu
privire la situatia in care scopul, temeiul sau interesul legitim, ori obligatia legala, prevaleaza asupra drepturilor
exercitate de dvs.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere
Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, aveti dreptul de a depune o pl angere la
ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in cazul in care
considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca RGPD.
Alte aspecte
Prelucrarea datelor cu caracter personal nu se face automat.
In prezent, datele cu caracter personal sunt stocate la sediul T&T INVEST SRL din Romania. Datele cu caracter personal vor fi
transmise persoanelor afiliate, unor terti sau institutii ale statului numai in anumite circumstante, respectiv in
scopul, temeiul sau interesul legitim al indeplinirii raporturilor comerciale (de afaceri), ori pentru indeplinirea unor
obligatii legale. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise in afara Spatiului Economic European (SEE), cu
exceptia cazului in care transmiterea este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale si doar in anumite
circumstante cum ar fi aplicarea unor masuri de protectie adecvate si dupa caz, in baza unei notificari prealabile.
T&T INVEST SRL va depune toate eforturile rezonabile in vederea protejarii datelor cu caracter personal, prin stabilirea unor
masuri tehnice de securitate cu privire la protectia datelor cu caracter personal procesate.
Orice cerere privind exercitarea drepturilor dvs. in conformitate cu dispozitiile RGPD, va putea fi inaintata la
urmatoarele adrese:
Adresa sediului T&T INVEST SRL , din Cluj-Napoca, P-ta Abator Bl B ap 31; prin email la adresa: office@ttinvestsrl.ro, sau prin tel
la nr.: 0264.593.001